Foto Korenhof Foto Korenhof, gevestigd aan Uiterstegracht 58

2312 TE Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

www.fotokorenhof.nl Uiterstegracht 58 2312 TE Leiden tel. 06-24108109

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foto Korenhof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Beeldmateriaal welke is voortgekomen uit uw foto opdracht aan ons. Wij archiveren dit materiaal volgens de geldende regels zoals opgenomen   in de beroepsfotografen vereniging BFN. Materiaal is © gevoelig en is door klant oproepbaar. Hieraan zijn verwerkingskosten verbonden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Foto Korenhof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Foto Korenhof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Naast deze verplichting hebben wij ook te maken met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Korenhof neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Korenhof) tussen zit.

Foto Korenhof gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foto Korenhof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens in facturatie / beeldmateriaal > Bewaartermijn: zolang bedrijfsvoering dit nodig acht

Personalia in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 1 jaar                        

Adres in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 1 jaar        

Beeldmateriaal wordt in archief opgenomen en wordt op externe opslag vrij van fysieke toegang bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Korenhof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foto Korenhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto Korenhof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto Korenhof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Beeldmateriaal die wij voor bedrijfsvoering indirect of direct hebben opgenomen is tegen betaling te verkrijgen. Hierover dient een prijsafspraak aan u overlegd te worden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen via het contactformulier op onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Foto Korenhof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Korenhof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via ons contactformulier op de website.

Beveiliging

Foto Korenhof heeft zijn computers waarop de digitale gegevens zichtbaar kunnen zijn beveiligd met een gecertificeerde virusscanner en een firewall. Fysieke dossiers of back-up medium waarop zich bestanden of zaken van derden kunnen bevinden zijn opgeborgen in een afgesloten kast.

Privacy statement is opgemaakt in mei 2018

::::::::::::::::::::::::::::::

.